2B (Ksu Colt) (نير: أوتوماتا)


2B (Ksu Colt) (نير: أوتوماتا)